Tájékoztatás idősek otthonába történő felvételkor

Tájékoztatás idősek otthonába történő felvételkor

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 96. § (1) bekezdése szerint az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást nyújt a jogosult és törvényes képviselője számára: 

  • az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről

A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában (továbbiakban: Intézmény) meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) gondoskodik.

  • az intézmény által vezetett nyilvántartásokról

Az Intézmény a jogszabály által előírt kötelezettségének eleget téve nyilvántartást vezet (Igénybevevői Nyilvántartás-KENYSZI), melyben a napi igénybevételt rögzíti a fenntartó adatszolgáltatójának. Az igénybe vevők azonosítására az egyedi azonosító (TAJ szám) szolgál.

Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 

Az ellátást igénybe vevő megismerheti az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat. Ezek az intézményben jól látható helyen ki vannak függesztve. 

A tájékoztató tartalmazza:

Az intézmény működési költségének összesítését, az intézményi térítési díj napi összegét, az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.

  • a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és visszatérés rendjéről

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézmény házirendje meghatározza az intézményből történő távozás és visszatérés rendjét. Az ellátást igénybe vevő az igénybevételi eljárás során részletes és pontos tájékoztatást kap az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályokról.

Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. A házirendben szabályozásra és meghatározásra került a látogatás rendje. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára. Járványveszély/járványhelyzet esetén a látogatási és eltávozási rend az Országos Tiszti főorvos és/vagy a Fenntartó elrendelése alapján történik.

  • a panaszjog gyakorlásának módjáról

Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

  • az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről

Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik: 

 

Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a jogosult halálával, határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, (kivéve, ha jogszabályi rendelkezés alapján az elhelyezés időtartamát meghosszabbítják), a megállapodás írásban történő, azonnali hatályú felmondásával, az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője által indokolás nélkül. Az intézményvezető által: ha az ellátást igénybe vevő más intézményben történő elhelyezése indokolt, vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt, ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan megsértette. 

 

  • az intézmény házirendjéről és az együtt élés szabályairól

A Házirend az ellátottak nyugalmát, az intézmény rendeltetésszerű használatát, az épületnek és berendezéseinek védelmét szolgálja. Szabályainak betartása az ellátottakra, az intézményben dolgozókra és az intézményben tartózkodó látogatókra nézve egyaránt kötelező.

  • a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről

Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető más személy (továbbiakban: kötelezett) által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénybe vevőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 80%-át. Kötelezett a személyi térítési díjat a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni. Abban az esetben, ha a kötelezett térítési díjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a figyelmét az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az intézmény vezetője írásban tájékoztatja kötelezettet a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról.

 

  • a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről

Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, valamint az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézményvezetőnél, valamint az Ellátott jogi képviselőnél. Az ellátott jogi képviselő elérhetősége az intézmény faliújságján ki függesztésre került.

  • a személyes adatok kezeléséről

A szociális ellátással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató megtekinthető az intézmény faliújságján, nyomtatott formában, elkérhető a telephely és részleg vezetőktől, valamint elérhető a www.kamerdo.hu/adatvédelem oldalon. Az Intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különösen az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra.

 

A hatályos jogszabályok értelmében az intézményben dolgozó közfeladatot ellátó személyek ellen bármilyen erőszakos megnyilvánulás (szóbeli, vagy tettlegesség) rendőri intézkedést és a Btk. 310.§-a alapján büntető eljárást von maga után.

Megszakítás