Az intézmény által biztosított szolgáltatások

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv) meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött ellátást igénybe vevő, valamint a 18. életévét betöltött, betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes a Szoctv-ben meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy részére teljes körű ellátás keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

1.1. lakhatást;

1.2. az ellátást igénybe vevő életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően az étkeztetés keretében legalább napi háromszori étkezést. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra – az orvos előírásainak megfelelően diéta, gyakoribb étkezés biztosítását. Fekvőbeteg ellátása során a rendszeres folyadékbevitelről történő gondoskodást;

1.3. éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, közösségi együttlétre, betegek elkülönítésére szolgáló helyiségeket;

1.4. fűtés, világítás, meleg vízzel való folyamatos ellátást;

1.5. az ellátást igénybe vevő az intézményben saját ruházatát és textíliáját használhatja. A ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény a házirendben meghatározott módon gondoskodik;

Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében három váltás ágyneműt és a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosít;

1.6. a közösségi helyiségekben a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges berendezéseket, eszközöket a házirendben foglaltak szerint;

1.7. az ellátást igénybe vevő személyes használati tárgyai biztonságos megőrzését a házirendben foglaltak szerint;

1.8. egészségügyi ellátást (alapápolás és szakápolás): 

  1. a) Orvosi ellátást a jogszabály szerinti óraszámban. Az intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, orvosi tanácsadást, meghatározott szűréseket. Szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutás megszervezését. 
  2. b) Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, szükség szerinti alapápolásról (személyi higiéné biztosítása, gyógyszerezés, az étkezésben a folyadékpótlásban, a hely és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás); 
  3. ba) Az intézmény az alapgyógyszer készletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. 
  4. bb) Az alapgyógyszer készlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét, ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is, az ellátást igénybe vevő viseli.

1.9. mentális gondozás keretében: szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, társas kapcsolatok kialakulását és működését, hitélet gyakorlásának feltételeit és a testi-lelki aktivitás fenntartását;

1.10 pszichés gondozás, mentálhigiénés feladatok, a problémák személyes megbeszélését;

1.11. elfoglaltság, szabadidő eltöltését, ünnepségek, műsorok szervezését;

1.12. személyes kapcsolattartás segítését, külső kapcsolatok ápolását;

1.13. szükség szerint a tisztálkodásban való segítségnyújtás, fürdetés;

  1. A többletszolgáltatásokra vonatkozó igényt a házirend mellékletében meghatározott szolgáltatási típusokhoz rendelten, az ott meghatározott időpontok betartásával lehet jelezni.

 

Megszakítás